Algemene verkoopsvoorwaarden voor YDOLO

1. Identificatie

BV Pro Sales Care, hierna verder aangeduid als ‘YDOLO’ Kweekstraat 104, 8560 Wevelgem (België) BTW BE 0736.777.356 E-mail: info@ydolo.be Website: www.ydolo.be

2. Algemeen

De website van YDOLO biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (hierna verder aangeduid als de ‘Klant’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van YDOLO moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor de Klant instemt met de toepasselijkheid ervan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant meerderjarig zijn. In het geval de Klant minderjarig is, dient de bestelling te gebeuren door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger.

3. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW, en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, tenzij anders vermeld. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website van YDOLO zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze bestelling de prijs die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling, behoudens kennelijke vergissingen of fouten in de prijszetting.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. Aanbod

Ondanks het feit dat de website van YDOLO met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden YDOLO niet. YDOLO is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. YDOLO is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, wordt de Klant verzocht om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via e-mail op info@ydolo.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door YDOLO. YDOLO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5. Online aankopen

De Klant kan de artikelen aankopen op de website en dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals het aanduiden van de gewenste artikelen en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens nodig voor onder meer ontvangst van het aankoopbewijs en de levering van de artikelen. Elke stap in het verkoopproces wordt op de website uitgelegd. De Klant beschikt over de mogelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan.

Pas bij het ontvangen van de bevestigingsemail van YDOLO is de koop gesloten.

De Klant zal tijdens de aankoop de mogelijkheid hebben kennis te nemen van deze algemene voorwaarden en van de privacyverklaring. De aankoop van goederen houdt aanvaarding in van deze voorwaarden en van de privacyverklaring.

Aan de Klant wordt steeds een aankoopbewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. De Klant dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Indien de Klant geen aankoopbevestiging ontvangt, kan hij YDOLO contacteren via e-mail op info@ydolo.be.

YDOLO is enkel actief op het grondgebied van België, Nederland en Luxemburg. Een bestelling kan enkel worden aanvaard indien het leveringsadres in België, Nederland of Luxemburg gelegen is.

6. Levering en overdracht van risico

Alle artikelen worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven e-mailadres en postadres.

De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden YDOLO niet strikt. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan YDOLO te wijten, kan dan ook geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding.

Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijnen redelijk verlengd worden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment waarop hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de artikelen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de artikelen te vervoeren en deze keuze niet door YDOLO was geboden.

7. Overmacht

In geval van “vreemde oorzaak”, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, is YDOLO van rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de Klant daarvan te hebben verwittigd. In dat geval kan YDOLO niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. De Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij YDOLO, dit wil zeggen elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen (hierna verder aangeduid als de ‘Klant-consument’), beschikken over het hetzelfde recht.

8. Eigendom

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van YDOLO.

9. Betaling

De artikelen kunnen betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de website zijn vermeld. De Klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan YDOLO.

Na betaling zal de Klant – indien gewenst – een factuur ontvangen per e-mail. Indien de Klant de factuur per gewone post wenst te ontvangen, zal een bijkomende kost van 15 EUR per factuur worden aangerekend.

10. Herroepingsrecht & retourneren 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de Klanten-consumenten.

De Klant-consument, dit wil zeggen elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50 § 2 WER en artikel VI.51 WER zijn vermeld. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant-consument of een door de Klant-consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant-consument YDOLO binnen de voormelde termijn via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen en onverwijld het nodige doen om de artikelen onbeschadigd en ongebruikt terug te sturen. De directe kosten van het terugzenden van de artikelen zijn voor rekening van de Klant-consument. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de Klant-consument de overeenkomst herroept, zal YDOLO alle tot op dat moment van de Klant-consument ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant-consument terugbetalen binnen 14 kalenderdagen nadat YDOLO op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant-consument om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan YDOLO wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant-consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant-consument voor een andere wijze van levering dan de door YDOLO geboden goedkoopste standaardlevering worden niet terugbetaald.

YDOLO betaalt de Klant-consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant-consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant-consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal aan de Klant-consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant-consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant-consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepellijk vermengd zijn met andere goederen.

Voor de herroeping kan de Klant-consument gebruik maken van het modelformulier in bijlage 2 bij het boek VI WER:

Deel ik [naam] u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen [goed] /levering van de volgende dienst [dienst] herroep.

Besteld op [datum] ontvangen op [datum].

Naam consument, adres consument(en), datum, handtekening van consument.

Dit modelformulier voor herroeping alleen invullen en verzenden als u de overeenkomst wilt herroepen:

Aan BV Pro Sales Care Kweekstraat 104 8560 Wevelgem België

Of

info@ydolo.be

11. Klachten en aansprakelijkheid

Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit van de geleverde artikelen op straffe van verval aangetekend en gemotiveerd gebeuren binnen 7 werkdagen na levering en in elk geval vóór ingebruikname van de artikelen en voor opening van de verpakking.

De wettelijke garantie is van toepassing op de goederen die de Klant bij YDOLO koopt. Bij vaststelling van een verborgen gebrek moet de Klant YDOLO zo snel mogelijk inlichten.

De aansprakelijkheid van YDOLO tegenover de Klant is in alle gevallen beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de geleverde goederen en beloopt maximaal het bedrag dat voor de bestelling werd gefactureerd en ontvangen. Geen van de partijen is tegenover de andere aansprakelijk voor vertraging of niet-uitvoering van haar verbintenissen indien deze te wijten is aan een “vreemde oorzaak”.

Bij YDOLO ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door YDOLO binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot YDOLO. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van YDOLO niet op, tenzij YDOLO schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door YDOLO, zal YDOLO naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

12. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van YDOLO zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn de exclusieve eigendom van YDOLO.

13. Diverse bepalingen

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door YDOLO om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

In geval van betwisting is uitsluitend de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.

Ten aanzien van de Klant-consument zijn in geval van betwisting uitsluitend de rechtbanken aangeduid door artikel 624 Ger. W. bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Icoon gratis levering | YDOLO - Echt gezonde voeding, snacks & supplementen voor honden & katten

Gratis bezorging vanaf € 49,95

Uw bestelling wordt gratis bezorgd bij bestelbedragen hoger dan € 49,95

Icoon snelle levering | YDOLO - Echt gezonde voeding, snacks & supplementen voor honden & katten

voor 16 u, vandaag verzonden

Besteld voor 16.00u? Dan wordt uw bestelling vandaag verzonden

Icoon veilige betaling | YDOLO - Echt gezonde voeding, snacks & supplementen voor honden & katten

Betaal veilig online

Betaal met een gerust hart online in onze veilige Mollie betaalomgeving

Icoon advies | YDOLO - Echt gezonde voeding, snacks & supplementen voor honden & katten

Gratis professioneel advies

Heeft u vragen of info? Wij zijn steeds bereikbaar op +32(0) 56 25 40 82

Close popup

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief van YDOLO! We houden je op de hoogte van (exclusieve) kortingen, de nieuwste items en nog veel meer!

    Inschrijven